De Stichting

Naam van de instelling

Stichting Warkum 1862

Contactgegevens

E-mail

Website

Telelefoon

PostadresKvK

RSIN/Fiscaal nummer

IBAN

info@warkum1862.nl

warkum1862.nl

06 - 53 39 79 07 (Klaas Toering)

Fûgelikkers 52

8711 DB  Workum


81824211

8622.33.902

NL 34 RABO 0365 7170 88

Doel van de instelling

De stichting heeft ten doel het verrijken van de cultuur in Fryslân door middel van het realiseren en op toegankelijke wijze presenteren van wetenschappelijke, cultuurhistorische en educatieve producties voor een breed publiek. Alsmede het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van wetenschappelijk onderzoek, het maken en publiceren van boeken, documentaires, televisieprogramma's, online video's, overige publicaties, evenementen en exposities. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Warkum 1862 is opgericht om in eerste instantie en bovenal zich bezig te houden met het op de kaart zetten en uitdragen van het feit dat Warkum de plek is waar in Nederland voor het eerst bewijsbaar een fiets werd gebouwd. In die zin is de oprichting van de stichting, als gevolg van een samenwerking tussen de Stichting Begine Smidte en de Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip, op zich al innoverend, maar het project zelf ademt ook innovatie en experiment. Natuurlijk is het ambachtelijk en historisch verantwoord nabouwen van de eerste fietsen in Warkum een groot experiment, maar ook het ontwikkelen van fietsroutes, het organiseren van een museale plek en het opzetten van een jaarlijks terugkerende wielerwedstijd vallen onder deze noemer. Dit alles in samenwerking met overheden, fondsen, culturele organisaties, het bedrijfsleven en uiteraard de lokale gemeenschap in Warkum.


Dit project heeft een looptijd van 3 jaar vanaf aanvang uitvoering, en kent binnen deze termijn verschillende deelprojecten. In de laatste fase zullen evenementen en activiteiten worden geïnitieerd die wat de stichting betreft jaarlijks zullen terugkomen. Mede hierdoor zal het belangrijke historische feit blijven leven binnen de lokale gemeenschap als ook nationaal en internationaal.Governance Code Cultuur

De stichting Warkum 1862 is ingericht volgens de principes van de Governance Code Cultuur 2019 inzake het bestuursmodel. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is daarom essentieel voor de Stichting Warkum 1862.Maatschappelijke doelstelling

De stichting heeft ten doel het verrijken van de cultuur in Fryslân, door middel van het realiseren en op toegankelijke wijze presenteren van wetenschappelijke, cultuurhistorische en educatieve producties voor een breed publiek. De culturele waarden die de stichting wil creëren, overdragen en bewaren voor en in de samenleving, komen samen in deze maatschappelijke doelstelling. Deze maatschappelijke doelstelling biedt de organisatie een kader voor haar strategie, beleid en uitvoering. Ook schept deze doelstelling ruimte voor dialoog met de belanghebbenden. Zo laat de organisatie zien hoe zij zich verhoudt tot de samenleving. De organisatie 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Het bestuur gaat als vanzelfsprekend zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.


Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurder of toezichthouder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangenverstrengeling kan voor culturele organisaties nuttig en zelfs nodig zijn, bijvoorbeeld in het kader van de fondsenwerving door bestuurders of de netwerkfunctie van toezichthouders. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling kunnen echter ongewenst zijn, bijvoorbeeld als de belangen een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid van een bestuurder of toezichthouder in het geding komt. Belangenverstrengeling is dus een onderwerp van aandacht en zorg voor de Stichting Warkum 1862. Immers, daardoor kan de organisatie worden beschadigd en het vertrouwen en/of de legitimiteit worden verloren. Bestuursleden van Stichting Warkum 1862 zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.Fair Practice Code

Bij alle projecten, werkzaamheden en daaraan verbonden professionals, vrijwilligers en free-lancers, stelt de stichting zich ten doel zich in te zetten voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain, zoals omschreven in de Fair Practice Code. De stichting staat voor een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen.Code Diversiteit en Inclusie

Onze samenleving is bijzonder divers. Je verhouden tot deze realiteit betekent inspelen op de in de samenleving aanwezige diversiteit. De stichting doet dit door werk, producten en diensten en de organisatie zelf, voor iedereen toegankelijk te maken. Dit wordt gezien als een noodzakelijke stap om als culturele en creatieve organisatie relevant en aantrekkelijk te blijven. Daarom onderschrijft de Stichting Warkum 1862 ook de Code Diversiteit en Inclusie.

Organisatie

Stichting Warkum 1862 is statutair gevestigd in Warkum. Het bestuur bestaat uit vijf leden die allen onbezoldigd bestuurder zijn, te weten:


Durk van Tuinen uit Warkum (voorzitter)

Jettie de Vries-Kuipers uit Warkum (secretaris)

Gerrit Twijnstra uit It Heidenskip (penningmeester)

Anne Dykstra uit Akkrum (lid)

Theunis Bakker uit Frjentsjer (lid)Tevens worden er per project een of meerdere projectleiders aangewezen. Voor het huidige project, ‘De eerste Nederlandse fiets’, zijn dat:


Klaas Toering uit Boalsert

Anne Popkema uit Groningen

Financieel en

beloningsbeleid

Stichting Warkum 1862 heeft geen eigen huisvesting en geen eigen faciliteiten. Per productie worden mensen en/of apparatuur ingehuurd. Zo kunnen de overheadkosten tot een minimum worden beperkt.


Stichting Warkum 1862 krijgt geen structurele bijdrage vanuit overheden of fondsen of andere financiers. De stichting werkt op projectbasis en zal vanuit die hoedanigheid haar kosten voor projecten en overhead financieren vanuit de opbrengsten van de projecten. Het bestuur is onbezoldigd en bij het inhuren van betaalde krachten welke worden ingezet op projectbasis, wordt de Fair Practice Code nageleefd.


Voor de projecten die de stichting aangaat, wordt externe financiering gezocht door subsidies en financiering via fondsen, organisaties, bedrijven en overheden. Eventuele (verwachte) opbrengsten uit de verkoop van publicaties en/of entree, worden ingezet om de projectbegrotingen dekkend te krijgen.

Activiteiten

...